Úvod Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Preambula

 

1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je podnikateľ Andrea Belicová KOZMETIKA DIONA, IČO: 43 224 733, so sídlom Komenského 1625/1, 020 01 Púchov, zapísaná v živnostenskom registri  Okresného úradu Považská Bystrica č. 330-14189 ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci spotrebiteľ (ďalej len „kupujúci alebo kupujúci spotrebiteľ“). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www.kozmetikadiona.sk.

 

I. Základné pojmy

 

1. Kupujúcim je spotrebiteľ fyzická osoba alebo podnikateľ.

 

2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, tovar nakupuje pre svoju potrebu.

 

3. Podnikateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, rozumie sa tým osoba:

- zapísaná v obchodnom registri,

- ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- ktorá podniká  podľa osobitných predpisov,

Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

4. Spotrebiteľská zmluva  je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane podnikateľ - predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah predávajúcim vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.  Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

5. Všeobecné obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, loga, či patentov predávajúceho alebo ďalších spoločnosti a/alebo iných podnikateľov, ktorých tovar je predmetom obchodnej ponuky.

 

II. Kúpna zmluva

 

A) Uzavretie kúpnej zmluvy

 

1. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka kupujúcim a umožňuje kupujúcim tovary objednávať prostredníctvom e-shopov patriacich predávajúcemu (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaným tovarom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.

 

3. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípadne odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Automaticky odosielané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v objednávkovom systéme.

 

4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako Potvrdenie objednávky. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

5. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:

-  osobný odber

- zasielanie prepravnou službou

-  zasielanie poštou na adresu uvedenú kupujúcim.

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a požiadavky kupujúceho. V prípade zásahu vyššej moci  nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

6. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomie, že doručenie tovaru je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu uvedeným na danom internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie tovaru je uvedená priamo pri akceptovaní  návrhu na uzavretie zmluvy.


B) Stornovanie objednávky

 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je tovar odovzdaný predávajúcim na prepravu.

 

2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  

C) Dodanie predmetu kúpy

 

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar,  ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

 

3. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.

 

4. Ak má predávajúci tovar odoslať, postupuje v zmysle čl. II  písm. A)  ods. 5. Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

 

5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

 

6.  Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine, najmä ak ide o tovar v hygienickom balení a návod na použitie je vo vnútri balenia.


D) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov.

 

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho alebo prostredníctvom elektronického formulára. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný nepoškodený, nepoužitý, v originálnom neporušenom obale, v akom tovar prevzal, spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu a pod., ak bola dodaná,  a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

4. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ak je ho možné opraviť alebo uviesť do pôvodného stavu.

 

6. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci taktiež znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške od 2,- EUR do 20,- EUR.

 

7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm e) Zákona č. 102/2014 Z. z.

 

8.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku  a kupujúci sa s týmito informáciami riadne oboznámil.

 

9. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a zrušuje sa a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

 

E) Záručná doba a reklamácie

 

1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

2. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, ak sa jedná o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

3. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 

III. Prevádzková doba

 

1. Objednávky cez internet (email: kozmetikadiona@gmail.com| alebo web (www.kozmetikadiona.sk)  nepretržite.

Objednávky telefonicky: Po - Pia:  8:00 hod. - 18:00 hod.

Objednávky osobne v prevádzkarni na adrese Ferka Urbánka 804, 020 01 Púchov  v čase Po - Pia:  8:00 hod. - 18:00 hod.

 

2. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

IV. Cena  a platobné podmienky

 

1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.

 

3. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:

a) dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru.

b) bankový prevod - po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol.  Kupujúci zaplatí za tovar vopred na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby odošle predávajúci tovar s tým, že  informuje o kupujúceho o termíne, kedy zásielku obdrží.

c) platba v hotovosti – priamo v prevádzke predávajúceho, o prijatí platby vystaví predávajúci kupujúcemu príjmový doklad.

d) platba na základe zálohovej faktúry -po prijatí objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Po prijatí úhrady zálohovej faktúry odošle predávajúci kupujúcemu tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou a zároveň  informuje kupujúceho o termíne, kedy zásielku obdrží.

 

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

1. Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania).

 

2.  Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov, v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej  zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho, hlavne pre zasielanie obchodných oznámení,  sms, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická.

 

3. Kupujúci týmto vyslovuje súhlas s podmienkami spracovania osobných údajov a špecifikáciou konkrétnych osobných údajov.

 

VI. Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry

 

1.  Predávajúci je oprávnený  zverejniť na svojej webovej stránke súťaže. V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej predávajúcim, je  povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.

 

2. Predávajúci je oprávnený poskytovať zľavy alebo zľavové kúpóny na predávaný tovar.  Podmienky poskytnutia zľavy alebo zľavového kupónu zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, že si kupujúci uplatní zľavu  alebo zľavový kupón  v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.

V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

 

3. Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.

 

3. Orgánmi dozoru nad zmluvnými vzťahmi vzniknutými podľa týchto obchodných podmienok sú:

a) Orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna a potravinová inšpekcia nad ponukou a predajom potravín.

b) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva nad ponukou a predajom. 

c) Slovenská obchodná inšpekcia nad ponukou a predajom výrobkov a poskytovaním služieb:

- nad ktorými podľa vecnej príslušnosti nevykonávajú dohľad orgány uvedené v písm. a) alebo b) alebo

- počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy. Všetky úkony uskutočňované pri uzatvorení zmluvy  a pri vzájomnej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim sa uskutočňujú v slovenskom jazyku.

 

5. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť  mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá na Slovensku zastrešuje mimosúdne riešenie sporov. Skôr ako môže byť pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, je kupujúci povinný najskôr kontaktovať predávajúceho, a pokúsiť sa spor vyriešiť priamo s predávajúcim.

 

Copyright 2016 - 2018 © Larens Kozmeceutiká