Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné Podmienky

Úvod Obchodné Podmienky

Predávajúci :

Andrea Belicová KOZMETIKA DIONA

IČO: 43 224 733

DIČ: 1048491180

sídlo: Obrancov mieru 1151/4, 020 01 Púchov

prevádzka: Ferka Urbánka 804, 02001 Púchov

telefón: 0915 735 112

email: kozmetikadiona@gmail.com

zapísaná v živnostenskom registri  Okresného úradu Považská Bystrica č. 330-14189 Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke www.kozmetikadiona.sk (ďalej len predávajúci)

 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese www.kozmetikadiona.sk.

 

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

 

I. Základné pojmy  

 

1. Kupujúcim je spotrebiteľ fyzická osoba alebo podnikateľ.  

 

2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, tovar nakupuje pre svoju potrebu.  

 

3. Podnikateľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, rozumie sa tým osoba:

- zapísaná v obchodnom registri

- ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia

- ktorá podniká  podľa osobitných predpisov

Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.  

 

4. Spotrebiteľská zmluva  je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane podnikateľ - predávajúci a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah predávajúcim vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.  Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  

 

5. Všeobecné obchodné podmienky sú zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.  

 

6. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, loga, či patentov predávajúceho alebo ďalších spoločnosti a/alebo iných podnikateľov, ktorých tovar je predmetom obchodnej ponuky.

 

II. Kúpna zmluva  

 

A) Uzavretie kúpnej zmluvy  

1. Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov vrátane uvedenia ceny, ktoré ponúka kupujúcim a umožňuje kupujúcim tovary objednávať prostredníctvom e-shopov patriacich predávajúcemu (ďalej iba e-shop). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom e-shopu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu kupujúci vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.  

 

2. Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje predávajúci, je bežne dodávaným tovarom a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom tovare.  

 

3. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku predávajúceho, prípadne odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Automaticky odosielané Oznámenie o prijatí objednávky, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v objednávkovom systéme.  

 

4. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho a po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako Potvrdenie objednávky. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu kupujúceho so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.  

 

5. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru nasledujúcimi spôsobmi:

- osobný odber

- zasielanie prepravnou službou

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúknuté podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a požiadavky kupujúceho. V prípade zásahu vyššej moci nenesie predávajúci zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.  

 

6. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomie, že doručenie tovaru je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu uvedeným na danom internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie tovaru je uvedená priamo pri akceptovaní  návrhu na uzavretie zmluvy.

 

7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku a kupujúci sa s týmito informáciami riadne oboznámil.

 

B) Stornovanie objednávky  

 

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom, osobnou návštevou alebo telefonicky, dokiaľ nie je tovar odovzdaný predávajúcim na prepravu.  

 

2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Kupujúci má v takomto prípade právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.   

 

C) Dodanie predmetu kúpy  

 

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar,  ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak sa nedohodlo inak, predávajúci sa zaväzuje tovar dodať najneskôr do 5 pracovných dní od emailového potvrdenia objednávky kupujúcemu. Tovar je kupujúcemu dodaný na adresu určenú v objednávke alebo osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

 

2. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 

3. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar a doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zmluvou. Predávajúci odovzdá kupujúcemu tovar v dojednanom množstve, akosti a prevedení.  

 

4. Ak má predávajúci tovar odoslať, postupuje v zmysle čl. II  písm. A)  ods. 5. Ak nie je dojednané, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu. Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá objednanému tovaru alebo je tovar mechanicky poškodený je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu a prepravcovi (kurierovi) . Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

5. Kupujúci je informovaný o odoslaní tovaru jeden pracovný deň pred jeho doručením. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je povinný informovať predávajúceho, dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia alebo určiť náhradnú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

6. Kupujúci podnikateľ týmto vyslovuje súhlas s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine, najmä ak ide o tovar v hygienickom balení a návod na použitie je vo vnútri balenia.

 

D) Odstúpenie od kúpnej zmluvy  

 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku, v znení neskorších predpisov. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.  

 

2. Kupujúci odstúpenie od kúpnej zmluvy musí urobiť písomnou formou na adresu prípdávajúceho, pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo vášho bankového účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný nepoškodený, nepoužitý, v originálnom neporušenom obale, v akom tovar prevzal, spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu a pod., ak bola dodaná,  a to zaslaním alebo prinesením na adresu predávajúceho. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.  

 

4. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru predávajúcemu. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby  pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.  

 

5. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu v súlade s § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, ak je ho možné opraviť alebo uviesť do pôvodného stavu.  

 

6. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Kupujúci taktiež znáša a aj priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Predpokladaný odhad týchto nákladov je vo výške od 2,- EUR do 20,- EUR.  

 

7. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm e) Zákona č. 102/2014 Z. z.   

 

8. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a zrušuje sa a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. 

 

9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

 

E) Záručná doba a reklamácie  

 

1. Záručná doba na nový tovar je v súlade s § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.  

 

2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade, ak sa jedná o vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.  

 

3. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v prevádzkarni, prípadne i v sídle. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 

4. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť ihneď ,v  zložitých prípadoch do 3 pracovných dní v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty  sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (reklamácia) predávajúcemu.

 

5. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

F) Zákaznícky účet 

 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok

 

III. Prevádzková doba  

 

1. Objednávky

cez internet email: kozmetikadiona@gmail.com

alebo web www.kozmetikadiona.sk nepretržite.

Objednávky telefonicky: Po - Pia:  8:00 hod. - 18:00 hod.

Objednávky osobne v prevádzkarni na adrese Ferka Urbánka 804, 020 01 Púchov

v čase Po - Pia:  8:00 hod - 18:00hod.  

 

2. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.  

 

IV. Cena  a platobné podmienky  

 

1. Všetky ceny sú zmluvné. V on-line e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Ceny zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované on-line e-shope.  

 

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí kupujúceho o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude predávajúcim stornovaná.  

 

3. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu týmito spôsobmi:

a) dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Kúpnu cenu za tovar kupujúci zaplatí až pri prevzatí tovaru.

b) bankový prevod - po prijatí objednávky zašle predávajúci kupujúcemu číslo účtu a variabilný symbol, záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. Po prijatí platby odošle predávajúci tovar s tým, že informuje kupujúceho o termíne, kedy zásielku obdrží.

c) platba v hotovosti - priamo v prevádzke predávajúceho, o prijatí platby vystaví predávajúci kupujúcemu pokladničný doklad, zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

d) platba na základe zálohovej faktúry -po prijatí objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Po prijatí úhrady zálohovej faktúry odošle predávajúci kupujúcemu tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou a zároveň  informuje kupujúceho o termíne, kedy zásielku obdrží.

 

V. Súťaže a lehoty k vyzdvihnutiu výhry  

 

1. Predávajúci je oprávnený  zverejniť na svojej webovej stránke súťaže. V prípade, že výherca vyhrá v súťaži usporiadanej predávajúcim, je  povinný vyzdvihnúť si výhru do 30-tich kalendárnych dní odo dňa, kedy boli vyhlásené výsledky takejto súťaže. Nárok výhercu na výhru zaniká uplynutím tejto lehoty, kedy výhra prepadne v prospech usporiadateľa.  

 

2. Predávajúci je oprávnený poskytovať zľavy alebo zľavové kúpóny na predávaný tovar.  Podmienky poskytnutia zľavy alebo zľavového kupónu zverejní na svojej webovej stránke. V prípade, že si kupujúci uplatní zľavu  alebo zľavový kupón  v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.  

 

3. Každú zľavu, alebo kupón je možné uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viacnásobného použitia má predajca právo neuznať duplicitnú zľavu.    

 

VI. Bezpečnosť a ochrana informácií

 

1. Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon) Osobnými údajmi za účelom realizácie zmluvného vzťahu z kúpnej zmluvy sa rozumejú osobné údaje, patrí medzi ne najmä meno a priezvisko, bydlisko alebo iná adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, ičo, bankové spojenie.

 

2. Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt...), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany predávajúceho plniť.

 

Osobné údaje sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zo zmluvy, nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe s výnimkou osôb podieľajúcich sa na dodávaní tovaru(napr. kuriérska služba), ktorá zabezpečí doručenie objednaného tovaru.

 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom ako predávajúcim podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona

 

3. Predávajúci ako prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov (antivírový program, zálohy..).

 

4. Za podmienok stanovených v Zákone kupujúci má

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona

- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona

 

Kupujúci má právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov so sídlom Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27 e-mail-: statny.dozor@pdp.gov.sk, webové sídlo: webmaster@pdp.gov.sk,v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

 

5. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

VII. Mimosúdne riešenie sporov

 

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

 

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

 

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

 

5. Orgánom dohľadu nad predajom a ponukou kozmetických výrobkov je: Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, RegionáTáto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. lny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4 , 911 01 Trenčín e-mail: tn.ruvz@uvzsr.sk

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

 

3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.  

 

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka,  zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy poskytovanej na diaľku.

 

5. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018

Copyright 2016 - 2022 © LARENS KOZMECEUTIKÁ